Hur går det med digitaliseringen av Sverige?

Sidan är under uppbyggnad. Här kan du snart utforska data om samhällets digitalisering och se hur Sverige står sig i internationell jämförelse

Kommunernas utbud av e-tjänster varierar kraftigt över landet.

Diggs e-tjänst index från 2020 bygger på “mystery shopping” och visar i vilken utsträckning kommunerna erbjuder e-tjänster inom sex centrala kommunala ansvarsområden.

0 betyder att ingen av de undersökta tjänsterna finns och 1 att alla finns.

Digitalasverige.se kommer bli en samlingssida för att visualisera data från olika källor om samhällets digitalisering. En plats för att utforska, dela och lära. Vill du vara med?

Arbete
pågår

Mer
Kommer
snart

EU:s digitala decennium

Policyprogrammet för det digitala decenniet vägleder EU:s digitala omställning med bland annat en rad konkreta mål för 2030. Här kan du se hur långt Sverige har kommit med att uppfylla dessa mål.

Sveriges uppfyllande av EU:s digitala mål till 2030

En gemensam europeisk satsning

EU:s medlemsländer har gemensamt beslutat om ett policyprogram för den digitala utvecklingen fram till 2030: Europas digitala decennium. Ambitionen är att driva på den digitala omställningen inom unionen. Programmet innehåller bland annat gemensamma mål för digitalisering inom medlemsländerna inom områdena digitala färdigheter, digital infrastruktur, digital omställning av företag och digitalisering av offentliga tjänster. Dessa fyra områden kallas också ibland för EU:s digitala kompass. Målen finns beskrivna i policyprogrammets artikel 4 och är alltså något som alla EU:s medlemsstater gemensamt har förbundit sig att uppfylla till år 2030.

Figuren här ovan visar översiktligt hur långt Sverige har kommit i att uppfylla målen.

En kompass där de fyra kompassriktningarna är "Skills", "Infrastructure", "Business" och "Government".